นางสาวแดนมธุรส ปีบ้านใหม่

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085404XXXX
 • Facebook :
 • Email : pigfly.24@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ห้วยเจริญวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 524
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092298040432297
 • วิทยฐานะ : ครู
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่