นางนงลักษณ์ ตันตระกูล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062423XXXX
 • Facebook : นงลักษณ์ ตันตระกูล
 • Email : Nongluck.tantrakul@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ห้วยเจริญวิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 522
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92801040432801
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่