โครงสร้างสถานศึกษา

Tabs

โครงสร้างโรงเรียน

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศษรฐกิจพอเพียง

 

นายวสุรัตน์   เขื่อนแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

นางสาวแดนมธุรส  ปีบ้านใหม่ 

ครูประจำชั้นอนุบาล 2-3

 

 

 

 

 

นางสาวอุทัยวรรณ   แซ่ยั้ง 

ครูประจะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

นางนงลักษณ์    ตันตระกูล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอนินทิตา  ยานะสรณ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

 

 

นายโยธิน   ขัดศิริ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6